Regulamin
 

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Allplay

(dalej „Regulamin”)§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Allplay prowadzonym pod adresem www.allplay.com.pl (zwanym dalej „Sklepem”).

 2. Sklep prowadzony jest przez Łukasza Trojana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Allplay Łukasz Trojan z siedzibą w Kielcach przy ul. Staffa 3/36, kod pocztowy 25-410, NIP 6572614574, Regon 260277591.§2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie;

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. Towar – towary sprzedawane w Sklepie, w szczególności konsole do gier oraz oprogramowanie - gry w wersji fizycznej na płycie CD lub gry w wersji cyfrowej;

 5. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.allplay.com.pl, w którym Klient może złożyć Zamówienie w zakresie prezentowanych w Sklepie Towarów;

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem.

 7. Konto - utworzone w drodze Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu;§3 Zasady składania Zamówień

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie Towary sprzedawane w Sklepie są zarówno nowe jak i używane (jest to wyraźnie oznaczone przy każdym produkcie), pozbawione wad prawnych i fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Ekspozycja Towarów w Sklepie nie stanowi oferty w myśl art. 66 par 1 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Stan związania ofertą następuje w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.

 5. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 6. Sklep zastrzega, że Towary wydane w postaci fizycznej jak i w wersji cyfrowej (w postaci kluczy Steam, Origin, Uplay i inne) mogą zawierać blokady regionalne na aktywację bądź użytkowanie poza terytorium Polski. Nie wynika to z polityki Sklepu lecz regulacji, w tym warunków licencji producentów gier.

 7. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 8. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania spamu, prowadzenia na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub podobnej.

 9. Wszystkie eksponowane w Sklepie nazwy Towarów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wymienione w Sklepie nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Dostęp do witryny Sklepu nie powinien być interpretowany jako dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na używanie jakichkolwiek znaków umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu lub osób trzecich, do których one należą.

 10. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki Towaru na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

 11. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu przez siedem dni w tygodniu, całodobowo.

 12. Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia, w tym prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 13. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sklep skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sklep ma prawo do anulowania Zamówienia za zwrotem wpłaconej ceny Towaru.

 14. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

 15. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych osobowych przez system informatyczny Sklepu w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 16. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

 17. Realizacja Zamówienia zaczyna się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu i wynosi 1 dzień roboczy, chyba że Sklep poda inny termin realizacji zamówienia.§4 Płatności, dostawa i czas realizacji

 1. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem,

b) płatność za pobraniem,

c) płatność przy odbiorze,

d) płatność kartą płatniczą lub kredytową,

e) płatność natychmiastowa przelewem - podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A..

 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 2. Towary w wersji fizycznej wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpost Paczkomaty lub kurierem DPD na adres wskazany w Zamówieniu.

 3. W przypadku uszkodzeń paczki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 4. Przesyłki są wysyłane i dostarczane w dni robocze.

 5. Do kosztów zakupionych Towarów Sklep dolicza koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki. Koszty przesyłki dostępne są w zakładce „Wysyłka i zwroty” i są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

 6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.§5 Ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny wskazane w Sklepie są cenami brutto, wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.

 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

 3. Aktualne ceny Towarów są zamieszczone w Sklepie przy opisie Towaru. Zakup Towaru dokonywany jest po cenie aktualnej na dzień złożenia Zamówienia.§6 Reklamacje

 1. W celu złożenia reklamacji należy przesłać oświadcznie wraz z danymi kontaktowymi na adres e-mail: allplay@allplay.com.pl lub za pomocą przesyłki pocztowej niepobraniowej na adres: Allplay, ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce

 1. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz, jeśli dotyczy Towaru w formie fizycznej, ten Towar w oryginalnym opakowaniu lub innym zapewniającym bezpieczny transport. Za uszkodzenia powstałe w czasie transportu spowodowane niewłaściwym opakowaniem odpowiada osoba składająca reklamację.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwróci się do osoby składającej reklamację z prośbą o ich uzupełnienie w określonym zakresie.

 3. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji zawierającej wszelkie niezbędne do jej rozpatrzenia dane. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację w formularzu reklamacyjnym.

 4. Złożenie reklamacji zostaje potwierdzone przez Sklep poprzez wysłanie na adres email Klienta informacji o przyjęciu reklamacji.

 5. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru koszty dostawy ponosi Sklep.§7 Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sklep są określone w dokumencie „Polityka Prywatności”.§8 Szczególne zasady zamawiania Towarów w wersji cyfrowej

 1. Zakupu Towaru w formie cyfrowej można dokonać tylko z urządzenia podłączonego do sieci Internet na terytorium Polski.

 2. Zamówienia składane na Towary w wersji cyfrowej wymagają opłaty z góry, przelewem lub kartą kredytową.

 3. Towary w wersji cyfrowej mogą zawierać dodatkowe zabezpieczenie w postaci klucza zabezpieczającego. Wszystkie wymagane klucze zostaną wysłane do Klienta drogą mailową.

 4. W zakładce „Moje Konto” istnieje możliwość sprawdzenia listy zakupionych Towarów, jak również wymaganych kluczy do Towarów w formie cyfrowej. Klient ma także możliwość wielokrotnego pobrania zakupionego wcześniej Towaru w wersji cyfrowej.

 5. Klient przed Zamówieniem Towaru w postaci gry zobowiązany jest zweryfikować, czy sprzęt na którym planuje zainstalować taką grę spełnia wymagania sprzętowe określone na karcie Towaru.

 6. W wypadku, gdy do zainstalowania Towaru w postaci gry niezbędne jest skorzystanie z innego serwisu np. serwisu Steam, Klient może być zobowiązany do zaakceptowania i związania się postanowieniami regulaminu takiego innego serwisu.

 7. Klientowi, który pobrał Towar w postaci gry w wersji cyfrowej przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego egzemplarza gry, której zakres został wskazany w treści umowy licencyjnej udostępnionej wraz z pobieraną grą. Licencja taka obejmuje wyłącznie korzystanie z zakupionego oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, na jednej stacji roboczej (komputerze) chyba, że wydawca gry przewiduje możliwość dodatkowych instalacji. Klientowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.§9 Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) Konsument dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia pocztą na adres Sklepu wskazany w §1 lub mailem na adres allplay@allplay.com.pl. Formularz odstąpienia podany jest pod adresem https://allplay.com.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7 oraz stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa powyżej. Prawa i obowiązki stron związane z realizacją ww. uprawnienia uregulowane są w przepisach powołanej wyżej ustawy.

 2. Termin czternastodniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, tzn. w tym czasie pobrał klucz lub zainstalował grę. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania lub ewentualnych zabezpieczeń (nagrania audio, programy komputerowe).

 4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 6. Podstawą dokonania przez Konsumenta zwrotu Towaru jest dowolny dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy, np. oryginał paragonu kasowego lub faktura VAT.

 7. Aby dokonać zwrotu, oprócz wypełnienia formularza zwrotu, nieużywany Towar w oryginalnym, kompletnym opakowaniu należy dostarczyć na adres Sklepu: Allplay, ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce

 1. Pieniądze w wysokości wartości Zamówienia, co do którego odstąpiono od umowy, będą zwrócone przelewem na rachunek bankowy Klienta. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) Towaru do Sklepu w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. których przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 2. których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.§10 Program lojalnościowy "Allplay & You"

 1. Zawierając umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient może zadecydować o przystąpieniu do programu lojalnościowego „Allplay & You”. Przystąpienie do programu wymaga akceptacji postanowień niniejszego załącznika do Regulaminu.

 2. Warunkiem przystąpienia do programu „Allplay & You” jest posiadanie Konta.

 3. Decyzja o skorzystaniu z programu jest wymagana odnośnie każdego kolejnego zakupu.

 4. Po dokonaniu płatności za pierwszy zakupu co do którego dany Kupujący wyraził chęć udziału w programie „Allplay & You”, Sklep rozpocznie naliczanie w ramach danego konta punktów programu. Ilość punktów za zawarcie danej umowy zależy od zbiorczej wartości zamówienia. Klient otrzymuje stały rabat zależny od wartości złożonych zamówień

 5. Punkty przeliczane są według następujących wzorów i zasad:

  a. Przy naliczaniu punktów na Konto: 1 wydana złotówka powoduje naliczenie 1 punktu programu „Allplay & You”, przy czym:

  - do przeliczenia uwzględniana jest wyłącznie należność za Towar, bez kosztów wysyłki.
  - w przypadku transakcji w których należność za Towar nie jest wyrażona w pełnych złotych, system zaokrągla otrzymane kwoty w dół – do pełnych złotych.

  b. Stały rabat procentowy naliczany jest według tabeli:

  Łączna ilość zdobytych punktów

  Przyznany rabat procentowy

  Powyżej 1000pkt do 1999pkt

  1,00%

  Powyżej 2000pkt do 2999pkt

  2,00%

  Powyżej 3000pkt

  3,00%  Przykład: Klient kupując towar za 99 zł otrzyma 99 punktów na swoje konto. Za zdobyte punkty po przekroczeniu danego progu Klient otrzymuje stały rabat procentowy na kolejne zamówienia.

 6.  Punkty programu „Allplay & You” zdobyte z kolejnych zamówień sumują się i nie mają terminu ważności.

 7. Program „Allplay & You” przeznaczony jest dla Klientów indywidualnych. Punkty nie zostaną przyznane dla zamówień na Fakturę VAT.

 8. Sklep nie umożliwia wypłaty Punktów zgromadzonych w ramach programu „Allplay & You”, ani ich przenoszenia pomiędzy Kontami.

 9. Jeśli Klient dokona zwrotu Towaru to punkty przyznane w transakcji za ten Towar zostaną odjęte od salda punktów Klienta

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy są również dostępne na stronie Sklepu w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Klienta.

 2. Nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają doręczenia Klientowi zmiany Regulaminu związane z:

 1. rozszerzeniem funkcjonalności kanałów dostępu w Sklepie,

 2. wprowadzeniem nowych kanałów sprzedaży.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie treści zmienionego Regulaminu w Sklepie pod adresem allplay.com.pl. Klient, który nie zgadza się na zmiany Regulaminu uprawniony jest do zażądania od Sklepu usunięcia jego konta w Sklepie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są na dotychczasowych zasadach.

 2. Prawem właściwym usług świadczonych drogą elektroniczną jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisów o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawach konsumenta.

 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem a Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta.

 4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni formularz –wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania są dostępne m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej do rozstrzygania sporów online (ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jeżeli Konsument nie chce skorzystać z alternatywnego rozwiązania sporu lub rozwiązania sporu on-line (ADR lub ODR), wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl